Saturday, October 19, 2013

An October 19, 2013 Letter to Greek Orthodox Leadership Around the World in Greek and English

Dear John X (Yazigi),
Αγαπητέ John X (Yazigi),
The Lord God Incarnate greets you with grace and peace in His revealed divine revelation of the Scripture-inerrancy of His written Word.
Ο Κύριος ο Θεός ενσαρκωμένος σας υποδέχεται με τη χάρη και την ειρήνη στην αποκάλυψε θεία αποκάλυψη της Γραφής-inerrancy της γραπτό Λόγο Του.
To break it down here is where the Lord Jesus would like to see correction in Greek Orthodoxy: namely, I come as a friend in Jesus but not a Judas:
a.)  The Bible alone is the supreme infallible authority (Jn 10:35; 2 Tim 3:16-17). b.)  The writings of the Bible teach a Spirit-born faith (Jn 1:13) not of anything of this world (Eph. 2:8-10).  c.)  There should be a co-equal plurality of elders like it says somewhere as Peter, James, John and Andrew.  d.)  The Bible does not teach that we are right with God by our own righteousness but simply Jesus (Phil 3:9).  e.)  It has been a long standing disagreement about the Spirit preceding from the Father and the Son, but it is also no contrary to Christian rational orthodoxy to say the Father, Spirit, Son.  It has an emphasis that the Spirit makes a stoney spiritual rock of a heart born again apart from all works (Tit 3:5).  I also am convinced that the Spirit does precede from the Father and Son, but if He does not is the Son co-equal in His deity to the Father and Spirit?  If He is, why wouldn't the Spirit precede from Him who never fails to do right?
 Για να σπάσει εδώ είναι που ο Κύριος Ιησούς θα ήθελε να δει τη διόρθωση στην ελληνική Ορθοδοξία : δηλαδή , έρχομαι σαν φίλος στον Ιησού , αλλά δεν είναι ο Ιούδας :

        
. α) Η Αγία Γραφή είναι η μόνη η υπέρτατη αρχή αλάθητο ( Ιω. 10:35 ? 2 Tim 3:16-17 ) . b. ) Τα γραπτά της Βίβλου διδάσκουν ένα πνεύμα -γεννημένος πίστη ( Ιω. 1:13 ) δεν είναι τίποτα αυτού του κόσμου ( Εφεσ. 2:8-10 ) . αι. ) θα πρέπει να υπάρχει ισότιμος πλήθος των γερόντων , όπως λέει κάπου ο Πέτρος , ο Ιάκωβος , ο Ιωάννης και ο Ανδρέας . d . ) Η Αγία Γραφή δεν διδάσκει ότι έχουμε δίκιο με το Θεό από τη δική μας δικαιοσύνη , αλλά απλά ο Ιησούς ( Phil 3:09 ) . ε ). Έχει μια μακρά διαφωνία στέκεται σχετικά με το πνεύμα προηγείται από τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά είναι , επίσης, δεν αντίκειται στη χριστιανική ορθοδοξία λογικό να πει ο Πατέρας , το Πνεύμα , Son . Δίνει έμφαση ότι το Πνεύμα κάνει μια πετρώδη πνευματικό βράχο της καρδιάς αναγεννημένος , εκτός από όλα τα έργα ( Τιτ 3:5) . Επίσης, είμαι πεπεισμένος ότι το Πνεύμα είναι προγενέστερες από τον Πατέρα και τον Υιό , αλλά αν δεν είναι ο Υιός συν- ίσα στην θεότητα Του με τον Πατέρα και το Πνεύμα ; Αν είναι , γιατί δεν θα το Πνεύμα προηγείται από αυτόν που δεν αποτυγχάνει ποτέ να κάνουμε το σωστό ;
May the Spirit help you and enable you.
Good bye for now.
Grace and peace,

Michael Petillo
Doctor of Theology
Adjunct Professor
Seeking Eldership Ordination

Friday, October 4, 2013

A October 2013 Straight Talk Letter to the Mormon Leadership

Dear Mormon Leadership,

I write as a Reformed Baptist preacher as the least of our Christian fellowship and friendship in the Reformed local church.  

I am respectfully writing in the spirit of Ravi Kumar Zacharias who spoke and ministered to one of your Mormon churches.  I heard about this publicly, but some of the details were hidden regarding what was said to that particular Mormon leadership.  I mention it not because I know him, but because I share in the same vision.  

To sum it up seek to hearken to these words:

1.)  A holy Triune God is eternally self-existent as Three in One, and One in Three.  That is, He is not three separate gods or created gods, but He always existed as Triune in a distinct sense without denying the one essence of God.

2.)  Spiritual salvation is not works, but it is grace alone through faith alone in Christ alone.

3.)  The greatest Man who ever lived was Jesus Christ alone, because He saves souls that no one can reach except Him alone.  Therefore He as the self-existent God-man is greater and better than any human since Adam to the end of the world.

These matters focus on where you will spend eternity.  It is of eternal importance.  I write to seek to do what I can to share with you the Trinitarian Gospel of the unaddable Scriptures.

Grace and peace be unto you.

In the self-existent King,

MA Petillo
Reformed Baptist Preacher  

Monday, September 30, 2013

A Letter to the unRoman Roman Leadership of the Chair is Empty Concerning St. Peter (Sedevacantism)

Dear Sedevacantist Leadership,

Greetings in the name's sake of Jesus our all-sufficient Lamb for the welfare of God's pre-converted people and the honor and dignity of the written Scriptures!
Salutem in omnium nostri nomine saluti satis Agnus Dei con-scriptas litteras conversis populis et decus!

I know Reformed Theology is vastly opposed to Romanism, but have a fool's hope that one day the unRoman Romanists will advocate justification by faith alone and a predestinarian (non-meritorious) demonstration of Christian living.
Scio Reformati Theologos est valde contraria Romanism, sed stultus est scriptor spe aliquis die unRoman...

I have met with Jesus Christ in His bodily presence in 1998-1999 (when there was a light that was reported on from space on earth in a news report that is probably accessible but I honestly do not know where but He did not leave it apart from eyewitness testimony: namely, that was from my room where Jesus and I met) apart from adding to the unaddable Scriptures, but I plainly tell you this because the source of my ministry is not the new Balaam (Mr. Manny Gomes) who gets from Satan and furthers all kinds of people.  He actually furthered the pursuit of a false vision by the false Virgin Mary as the Fourth Member that was furthered by one of your own, but it is simply a deception and I do not know what has become of him.  The new Balaam actually did the same thing to me, but I have written against it somewhere at rpmin.blogspot.com, but I am but a small voice that cannot be heard.
Iesus Christus praesentia corporali expertus sum, 1998-1999 (cum esset nuntiatum quae in luce mundi in spatio fama adfertur obvius forte est nescio qua ego honeste non dimisit extra ex testis testimonium: nempe, quod erat ex mea et cameram, ubi Iesus occurrit) sine addito ad unaddable Scripturas, sed plane dico vobis, quia hoc non est novum principium! Ministerium Balaam (Mr Manny Gomes) qui affluit et Satan a furthers omni populo. Visionem mendacem et studio promovit etiam falsa, quae iuvari Mariae Virginis de quartum proprium, sed nescio quid aliud quam mendacio acciderit. Cumque idem fit novum, sed ab aliquo contra rpmin.blogspot.com scripsi, parum ego autem non audierunt vocem.

We believe in a real spiritual presence of Christ in the Eucharist but if we want to advocate a substantial presence of Christ in Communion it is a good thing.
Et in rei spiritualis praesentiae Christi in Eucharistia substantialis, auctor sed volumus bonum communione Christi.

 May the holy Triune God alone be a guide in a dark land.
 Dux esse trinum sancta Dei in terram tenebrosam.

Grace and peace,
Gratia vobis et pax,

MA Petillo

Tuesday, September 24, 2013

Biblical Reformed Theology: Questions That Need Answering

To Think Upon:  

Preparing Questions for Public Letters

1.)  Are we right with a holy God through man-centered good works that earn spiritual salvation for how we are right with God?  (Mormonism).

2.)   Are we right with a holy God through works of satisfaction that add to the complete and divine satisfaction of the Cross of Jesus Christ alone that propitiates and expiates our sinfulness of sin?   (Sedevacantism)

3.)   Does the Bible deny that God is One in Three and Three in One and that in the final analysis Jesus is merely a sinless Man?  How can someone be right with a holy God if they deny the nature of God and the deity of Christ?  (Oneness Pentecostalism)

4.)  Are we right with a holy God through an exalted angel that is not the self-existent God-man?  (Jehovah's Witnesses)

 5.)  Are we right with a holy God through a denial imputed unified righteousness of Christ alone?  (Greek Orthodoxy)

6.)  How can everyone be spiritually saved in the end when Jesus says Judas Iscariot was spiritually lost?  (Russian Orthodoxy)

7.)  Why do you deny the real place of eternal hell when Jesus Christ spoke more on hell than He did on heaven in the New Testament Gospels?  (Seventh-Day Adventism)